Algemene Voorwaarden

# Algemene Voorwaarden van Gebruik (“AV”)

1. Algemene Bepalingen

1.1

Refurbed Marketplace GmbH

Jakov-Lind-Straße 7

A-1020 Wenen

service@refurbed.nl

(+43-) 0800-7001210

(‘Refurbed’) exploiteert een internetplatform (‘Platform’) op het domein www.refurbed.com en alle daartoe behorende subdomeinen, waarop allerlei soorten voorbereide producten en andere diensten (‘Producten’) aangeboden en verkocht kunnen worden door verkopers en andere derden (‘Handelaren’) en gekocht kunnen worden door klanten (‘Klanten’); Handelaren en Klanten worden samen aangeduid als (‘Gebruikers’).

Afgezien van de bepalingen die hier in § 3 opgenomen zijn, levert Refurbed enkel de technische randvoorwaarden voor het overeenkomen van contracten via het Platform. Refurbed wordt zelf geen contractuele partner in deze contracten, die uitsluitend overeengekomen worden tussen Handelaren en Klanten. Derhalve voeren alleen Gebruikers de contracten uit die via het Platform afgesloten worden.

1.2

Deze AV zijn van toepassing op alle bestellingen en wettelijke transacties tussen Refurbed als de ene partij en de Gebruikers van het Platform als de andere partij. Door gebruik te maken van het Platform, verklaart de Gebruiker zich volledig akkoord met deze AV. De huidige versie van de AV kan op ieder moment geraadpleegd worden op https://www.refurbed.com/tos/.

1.3

Enige algemene voorwaarden van Gebruikers die regelingen voorschrijven die afwijken van deze AV of andere contractuele overeenkomsten tussen Refurbed en een Gebruiker, zullen uitsluitend van toepassing zijn indien Refurbed deze uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.

1.4

Refurbed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze AV zonder opgaaf van reden. De tarieven kunnen enkel gewijzigd worden met de toestemming van de Gebruiker. Dergelijke wijzigingen worden twee weken nadat de Gebruiker geïnformeerd werd van de door Refurbed verzochte wijziging van deze AV van kracht; behalve als Refurbed tegen die tijd een schriftelijk bezwaar van de Gebruiker ontvangen heeft.

2. Beschikbaarstelling van het Platform

2.1

Afgezien van de bepalingen in § 3, levert Refurbed de Gebruikers uitsluitend de technische mogelijkheid om het Platform te gebruiken.

2.2

Contracten voor Producten die door de Handelaren aangeboden worden, worden direct afgesloten tussen de Handelaar en de Klant. Refurbed zal uitdrukkelijk geen partij worden in de contracten die tussen Gebruikers afgesloten worden. Alleen de deelnemende Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van enige verplichtingen die voortvloeien uit deze contracten.

2.3

Verdere details, in het bijzonder de essentiële kenmerken van Producten en diensten voor Gebruikers, worden vermeld in de Productbeschrijvingen en de aanvullende informatie op het Platform. Afgezonderd van de hierin opgenomen bepalingen, worden deze uitsluitend aangeboden door de Handelaren en zijn het daardoor geen wettelijk bindende aanbiedingen van Refurbed. Refurbed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie over het Product zelf, noch voor prijzen, productbeschikbaarheid of leveringstermijnen.

3. Verkoop van Producten via Refurbed

3.1

Refurbed biedt op het Platform ook zijn eigen producten voor verkoop aan. Het onderliggende contract wordt direct afgesloten met Refurbed, uitsluitend voor Producten waarbij Refurbed opgegeven wordt als de verkoper op het Platform en wanneer Refurbed verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze contracten.

4. Registratie en gebruik

4.1

Voordat Handelaren gebruik kunnen maken van de diensten die het Platform biedt, moet de (potentiële) Handelaar zich registreren op het Platform en een ‘shop’-/handelaarsaccount aanmaken.

4.2

De mogelijkheid om te registeren als Handelaar is uitsluitend voorbehouden aan commerciële partijen zoals beschreven in §§ 1 tot 3 van het Oostenrijkse Handelswetboek (Unternehmensgesetzbuch, UGB). Refurbed heeft het recht, maar is niet verplicht, om voorafgaand aan de registratie de status van de Handelaar te controleren. Refurbed behoudt zich het recht voor om bewijs van deze status op te vragen van de (potentiële) Handelaar, voorafgaand aan en tijdens het gebruik van het Platform door de Handelaar.

4.3

Voorafgaand aan de registratie zullen Refubed en de Handelaar tijdens een diepgaand gesprek ophelderen of de Handelaar aan de eisen voldoet. Daarnaast worden de kwaliteitseisen van Refurbed gedetailleerd toegelicht. Nadat Refurbed vaststelt dat een Handelaar geschikt is, verzendt Refurbed de Handelaarsgids, het Kwaliteitshandvest en de Algemene Voorwaarden aan het e-mailadres opgegeven door de (potentiële) Handelaar.

4.4

Mits de Handelaar akkoord gaat met de kwaliteitsnormen en voorwaarden zoals vermeld in de Handelaarsgids, kan de Handelaar zich onder de volgende link registreren:https://apply.refurbed.io. Met indiening van zijn gegevens tijdens het registratieproces accepteert de Handelaar de geldigheid en inhoud van de AV, de Handelaarsgids en het Kwaliteitshandvest.

4.5

Na het aanmaken van het ‘shop’-/handelaarsaccount zal Refurbed de inloggegevens voor het Platform verzenden aan de Handelaar. Pas op dit moment is een contract voor gebruik van het Platform afgesloten tussen Refurbed en de Handelaar. Refurbed behoudt zicht het recht voor om het afsluiten van een contract te weigeren, in het bijzonder met betrekking tot de Producten die de Handelaar aan zal bieden.

4.6

De Handelaar is verplicht Refurbed op de hoogte te stellen van enige wijziging aan de gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres), schriftelijk of door een e-mail te sturen aan seller@refurbed.com, in principe onmiddellijk maar in ieder geval niet later dan twee (2) weken na de wijziging in kwestie.

4.7

Handelaren zijn verplicht om de gegevens van hun ‘shop’-/handelaarsaccount geheim te houden en om deze gegevens niet door te geven aan derden. Handelaren zullen Refurbed daarnaast onmiddellijk op de hoogte brengen van enig misbruik of ongeoorloofd gebruik van andere aard door derden. Tot ontvangst van deze melding zal iedere toegang tot het ‘shop’-/handelaarsaccount en iedere actie of gebruik van enige diensten verbonden met dit account worden toegeschreven aan de Handelaar.

4.8

De Handelaar heeft niet het recht om het Platform te gebruiken om voor producten te adverteren die buiten het Platform om gekocht kunnen worden, noch om zulke reclame (zoals flyers) in het verzendpakket bij te voegen.

5. Registratie en gebruik voor Gebruikers

5.1

Klanten hebben tijdens een bestelproces de mogelijkheid om een Klantenaccount aan te maken en dus het Platform te gebruiken.

5.2

Hiertoe dienen Klanten een product naar keuze te selecteren, op de knop ‘Nu bestellen’ te klikken en vervolgens de opgevraagde gegevens in te vullen. Voor het plaatsen van een bindende bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om de opgevraagde gegevens te wijzigen of te wissen, of om het registratie- of aankoopproces te beëindigen door het browservenster te sluiten of op de ‘Terug’-knop te klikken.

5.3

Na het klikken van de knop ‘Bestellen met verplichting tot betaling’, wordt automatisch een Klantenaccount account aangemaakt en worden deze AV geaccepteerd. Dit betekent echter nog niet dat er een contract afgesloten is tussen de Handelaar en Klant. De Klant doet hiermee uitsluitend een aanbod aan de Handelaar. Refurbed geeft deze (als tussenpersoon) door aan de Handelaar. De Handelaar maakt een onafhankelijk keuze om het aanbod wel of niet te accepteren. Het contract tussen de Klant en Handelaar wordt afgesloten met verzending van de bestelde producten.

5.4

Elke Klant is verplicht om de gegevens van zijn of haar Klantenaccount geheim te houden en om deze gegevens niet door te geven aan derden. Elke Klant zal Refurbed daarnaast onmiddellijk op de hoogte brengen van enig misbruik of ongeoorloofd gebruik van andere aard door derden. Tot ontvangst van deze melding zal iedere toegang tot het Klantenaccount en iedere actie of gebruik van enige diensten verbonden met dit account worden toegeschreven aan de Klant.

5.5

De afzonderlijke Handelaren bepalen zelf de details van het bestelproces. Iedere informatie die vereist wordt voor enige bestelling wordt, gedeeltelijk automatisch, verzonden via e-mail. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat het e-mailadres correct is, actueel blijft en dat technische problemen of een spamfilter het communicatieproces niet belemmerd.

6. Beheer van Gebruikersaccounts, Beëindiging

6.1

Het contract voor gebruik van het Platform wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

6.2

Refurbed heeft het recht om een Handelaar tijdelijk te blokkeren of om op ieder moment de contractuele relatie met een Handelaar onmiddellijk te beëindigen en het account van de Handelaar te verwijderen zodra de Handelaar inhoud op het Platform publiceert die illegaal is of in strijd is met de AV. Al het voorgaande is eveneens van toepassing indien een Handelaar zijn verplichtingen tegenover Refurbed of tegenover Klanten niet nakomt. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen onder deze Sectie van de AV.

6.3

Indien Klanten gedrag vertonen dat onwettig is of in strijd is met de AV, kan Refurbed ook accounts van Klanten tijdelijk blokkeren of de contractuele relatie beëindigen en hun account permanent verwijderen.

6.4

Refurbed zal rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker bij het uitkiezen van een maatregel en daarnaast het blokkeren of beëindigen van de Gebruiker/het account schriftelijk motiveren.

6.5

Iedere gebruiker kan Refurbed te allen tijde schriftelijk (d.w.z. via e-mail) verzoeken dat zijn gebruikersaccount verwijderd wordt.

6.6

Het recht van beide partijen op buitengewone opzegging van het contract blijft onverlet.

7. Prijzen en betalingsopties van Klanten

7.1

Klanten kunnen het Platform in principe gratis gebruiken.

7.2.

Alle betalingen voor Producten zullen uitgevoerd worden via de betalingsdienstaanbieders (i) Stripe of (ii) PayPal, afhankelijk van zowel de betalingsoptie aangeboden door de Handelaar en de keuze van de Klant.

7.3.

Samen met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, (‘Klarna’) wordt ook betaling op rekening en betaling in termijnen aangeboden. In beide gevallen worden betalingen dan uitgevoerd aan Klarna. De website van Klarna bevat meer informatie over deze betalingsopties. Door het kiezen van deze betalingsopties gaat de Klant akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Klarna. Deze zijn ook aldaar te vinden. Klarna verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met hun [privacybeleid] https://www.klarna.com/nl/privacy/.

7.4.

Voor zover niet anders bepaald in de afzonderlijke betalingsopties, zijn betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7.5.

De in de overeenkomstige aanbiedingen vermelde prijzen en verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle bestanddelen van de prijs, inclusief alle verschuldigde belastingen.

7.6.

Refurbed maakt gebruik van Hyperwallet-betaaldiensten om betalingen aan jou door te geven. Deze betaaldiensten vallen onder de Servicevoorwaarden van Hyperwallet https://www.hyperwallet.com/agreements-terms/ en het Privacybeleid van Hyperwallet https://www.hyperwallet.com/agreements-privacy/.

8. Prijzen en betalingsopties van Handelaren

8.1.

De Handelaar betaalt een commissie aan Refurbed voor elk product dat via het Platform verkocht wordt. De hoogte van de commissie is gebaseerd op de overeenkomstig geldige prijslijst van de Handelaarsgids. Refurbed behoudt zich het recht voor om de commissie of de omvang van haar diensten te allen tijde te wijzigen. De hoogte van de commissie is gebaseerd op de overeenkomstig geldige prijslijst van de Handelaarsgids. Refurbed behoudt zich het recht voor om de commissie of de omvang van haar diensten te allen tijde te wijzigen. Handelaren hebben de mogelijk om binnen deze 30 dagen de contractuele overeenkomst te beëindigen. Indien de Handelaar geen gebruik maakt van zijn recht op beëindiging tegen de tijd dat de wijzigingen rechtsgeldig worden, zullen deze als geaccepteerd beschouwd worden. De wijzigingen betreffen ook Producten die op het moment van inwerkingtreding van de wijzigingen reeds op het Platform stonden.

8.2.

De prijzen die Refurbed noemt aan Handelaren in de actuele prijslijst zijn totaalprijzen en omvatten alle bestanddelen van de prijs, inclusief alle verschuldigde belastingen.

8.3.

De Handelaar ontvangt aan het einde van iedere kalendermaand een e-mail met de factuur. Deze kan ook opgeroepen en gedownload worden door in te loggen op de interface voor Handelaren. Deze factuur omvat alle verkopen van de betreffende periode. Als een Klant rechtmatig een overeenkomst herroept, overeenkomstig relevante bepalingen van wetgeving ter consumentenbescherming, zal geen commissie verschuldigd zijn over het betreffende contract. Enig bedrag dat te veel of te weinig betaald werd zal in de volgende kalendermaand vereffend worden.

8.4.

De commissies worden als volgt verwerkt, afhankelijk van de dienstverlener:

(i) als gebruik gemaakt wordt van de diensten van Stripe, worden de commissies direct ingehouden door Refurbed. De bruto-verkoopprijs, inclusief verzendkosten, wordt overgemaakt aan de Handelaar binnen de termijn zoals vermeld in de Handelaarsgids;

(ii) als gebruik gemaakt wordt van de diensten van PayPal en/of Cashpresso, wordt de verkoopprijs, inclusief verzendkosten, direct overgemaakt aan de Handelaar. De verschuldigde commissie zal 45 dagen na het einde van de kalendermaand aan de Handelaar in rekening gesteld worden. Deze dient dan binnen 14 dagen vereffend te worden.

8.5.

Bij in gebreke blijven zal de Handelaar de wettelijke rente bij achterstand van betaling in rekening gebracht worden, overeenkomstig § 456 UGB. Daarnaast zal de Handelaar alle kosten samenhangend met vertraagde betaling en/of incassoprocedures vergoeden, alsmede kosten voor advocaten en rechtbanken in het geldend maken van zulke vorderingen.

8.6.

Handelaren mogen de commissiestructuren van Refurbed niet omzeilen. Alle verkopen en vervolgverkopen die het Refurbedplatform omzeilen, maar via Refurbed geïnitieerd werden, zijn onderhevig aan de commissiestructuur zoals uiteengezet in de Handelaarsgids. Indien een Handelaar via het e-mailsysteem van Refurbed een verzoek ontvangt om producten te verkopen buiten het Platform om, is de Handelaar verplicht om Refurbed hiervan op de hoogte te stellen en het verzoek door te sturen.

9. Vouchers en kortingen

9.1.

Refurbed behoudt zich het recht voor om vouchers en/of kortingen te gebruiken om te adverteren voor om het even welk Product of voor om het even welke Productcategorie.

9.2.

Samenhangend met de voucher- en/of kortingscampagne kunnen Klanten de Producten kopen op Refurbed voor een lagere prijs.

9.3.

Enige inkomstenderving kan worden verrekend met de commissie die aan Refurbed verschuldigd is of rechtstreeks overgemaakt worden aan de Handelaar. Plusbedragen die niet binnen drie maanden verrekend worden, worden rechtstreeks aan de Handelaar uitbetaald.

10. Beschikbaarheid

10.1.

Refurbed biedt het onlineplatform aan met een beschikbaarheid van 99%.

10.2.

De hierboven genoemde beschikbaarheid omvat geen uitvaltijden veroorzaakt door serveronderhoud of uitvaltijden waarvoor Refurbed niet verantwoordelijk is. Standaard-serveronderhoud wordt uitgevoerd op zondag van 02:00 tot 06:00.

11. Gebruiksrechten van inhouden

11.1.

De meeste inhoud op deze website wordt beschermd door auteursrechten of andere wetgeving betreffende intellectueel eigendom. De eigenaar is Refurbed, zijn Gebruikers of derden. Het verzamelen van gegevens in een databank wordt gedekt en beschermd onder § 87a van de Auteurswet (Urhebergesetz; UrhG). Gebruikers mogen inhoud uitsluitend gebruiken binnen de grenzen voortvloeiend uit de servicevoorwaarden alsmede enige andere voorwaarden die het gebruik van dit platform regelen.

11.2.

Met het indienen van inhoud verlenen Gebruikers aan Refurbed de royaltyvrije en overdraagbare gebruiksrechten over deze inhoud, zonder enige beperking. Dit omvat met name

11.2.1

het opslaan van inhoud op een server van Refurbed en het publiceren, het beschikbaar stellen van deze inhoud aan het publiek door integratie in het Platform, nieuwsbrieven, blogs en de socialemediakanalen van Refurbed; en

11.2.2

het be-/verwerken en reproduceren van inhoud indien dit noodzakelijk wordt geacht voor publicatie hiervan, zoals bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, op blogs en op de socialemediakanalen van Refurbed.

11.3.

Wanneer Gebruikers de oorspronkelijk door hun geplaatste inhoud van het Platform verwijderen, verloopt ook het gebruiks- en overdrachtsrecht van Refurbed. Refurbed behoudt zich om veiligheids- en verificatiereden wel het recht voor om kopieën van de inhoud op te slaan. Enige eerder erkende rechten van andere gebruikers op de door de oorspronkelijke Gebruiker geplaatste inhoud blijven onaangetast.

Het extraheren en/of reproduceren van enig deel van het Platform zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbed is verboden. Gegevensmining, het gebruik van bots of het gebruik van andere toepassingen voor het verzamelen of extraheren van gegevens, die vervolgens gebruikt worden om (delen van) het Platform te vermenigvuldigen, mogen in het bijzonder alleen gebruikt worden na expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbed. De voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbed is ook vereist bij het aanmaken en/of publiceren van een gegevensbank die essentiële elementen van het Refurbed-platform bevat (bv. prijs- en productinformatie).

12. Verantwoordelijkheid voor inhoud en afwijzing van aansprakelijkheid

12.1.

Het Platform mag niet gebruikt worden om waren of diensten aan te bieden, te verspreiden of te verkopen die van rechtswege niet aangeschaft mogen worden, die inbreuk maken op de rechten van derden (zoals auteursrechten) of die in strijd zijn met de goede zeden of de inhoud van deze AV. In het bijzonder is de verkoop van de volgende Productgroepen ook verboden:

-wapens en wapenaccessoires (inclusief replica’s), munitie, handgranaten (inclusief replica’s), verdovingsgeweren, tasers en soortgelijke apparaten; -pepperspray/CS-gasproducten van gelijke aard -producten met pornografische inhoud of inhoud die uitsluitend voor volwassenen bestemd is, met inbegrip van ieder product met een leeftijdsbeperking van 18+ of producten die niet geschikt geacht worden voor kinderen onder kinderbeschermingswetgeving van het desbetreffende land; -producten die gebruikt worden om cannabis of andere drugs te consumeren, zoals waterpijpen of ‘chillums’; -tabaksproducten, zoals sigaretten, sigaren, shishatabak, sigarettentabak of soortgelijke producten; en -producten met symbolen of afbeeldingen die beledigend zijn voor religieuze groeperingen, in strijd zijn met de wet of inbreuk maken op de persoonlijke rechten van derden.

12.2.

Refurbed is niet verantwoordelijk voor het controleren op overtredingen van inhoud die een Handelaar op deze website plaatst. De desbetreffende Handelaar is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en wettelijkheid van de inhoud. In het bijzonder oefent Refurbed geen controle uit over de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de inhoud betreffende het aanbod van de Handelaar.

12.3.

Refurbed behoudt zich het recht voor om door Handelaren geplaatste inhoud tijdelijk te blokkeren of te verwijderen als deze inhoud (gedeeltelijk) illegaal is of in strijd is met deze AV.

12.4.

Gebruikers kunnen door Gebruikers gegenereerde inhoud plaatsen op deze website. Hierbij zijn Gebruikers verplicht om af te zien van het plaatsen van illegale inhoud of inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten en handelsmerken).

12.5.

Refurbed aanvaardt geen aansprakelijkheid – met uitzondering van de verkoop van Producten overeenkomstig Bepaling 3 – voor de juistheid of volledigheid van productplaatsingen of om het even welke vorm van productgerelateerde informatie in de productcatalogus. De Handelaar is hier uitsluitend voor verantwoordelijk. De Handelaar kan via e-mail of telefoon de rectificatie van informatie verzoeken.

12.6.

Refurbed is niet aansprakelijk voor de afdwingbaarheid van contracten die tussen Handelaren en Klanten afgesloten worden via het Platform, noch voor de aangeboden Producten wat betreft garantie, schadevergoeding, productaansprakelijkheid of een andere wettelijke bepaling.

12.7.

Refurbed is niet verantwoordelijk voor enige prijsschommelingen of wijzigingen aan de Producten die Handelaren op het Platform aanbieden. Dientengevolge heeft de Klant tegenover Refurbed geen aanspraak op vergoedingen, kortingen of dergelijken.

12.8.

De gebruiker zal Refurbed schadeloosstellen en vrijwaren indien Refurbed beschuldigd wordt van een inbreuk op burgerlijk recht of strafrecht die terug te voeren is op inhoud die de gebruiker heeft gepubliceerd. Deze schadeloosstelling omvat ook enige boetes, schadevergoedingen en alle kosten die gemaakt worden voor de juridische verdediging en vertegenwoordiging.

13. Recht op herroeping

13.1.

Niettegenstaande de mogelijkheid om het account van een Gebruiker op een ieder moment te laten opzeggen overeenkomstig bepaling XYZ is Refurbed wettelijk verplicht om Gebruikers te informeren over hun recht op herroeping. Klanten hebben aldus de mogelijkheid om de overeenkomst met Refurbed voor gebruik van het Platform te herroepen binnen 30 dagen van aanmaak van het Gebruikersaccount, zonder een reden op te geven, door gebruik te maken van het herroepingsformulier onder bepaling 19. Het gebruik van dit specifieke herroepingsformulier is overigens niet verplicht.

13.2.

Daarnaast hebben Klanten een recht op herroeping van door Refurbed verkochte Producten, overeenkomstig bepaling 3. Klanten hebben de mogelijkheid om het contract voor Producten verkocht door Refurbed op te zeggen, binnen 30 dagen vanaf de datum waarop zij of een door hun aangewezen derde, die niet de Handelaar is, de rechtstreeks door Refurbed verkochte goederen in bezit hebben genomen, zonder een reden op te geven. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het herroepingsformulier onder bepaling 19, maar het gebruik van dit specifieke herroepingsformulier is niet verplicht.

13.3.

Om aan deze herroepingstermijn te voldoen volstaat het verzenden van kennisgeving van de uitoefening van herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

13.4.

Als het contract herroepen wordt, zullen alle betalingen, inclusief verzendingskosten (exclusief extra kosten veroorzaakt door het kiezen voor een andere verzendingsoptie dan de goedkoopste standaardverzending), onverwijld terugbetaald worden, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop kennisgeving van contractherroeping door Refurbed ontvangen werd. Voor de terugbetaling wordt dezelfde betaalmethode gebruikt die ook voor de originele transactie gebruikt werd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; er zullen nooit kosten in rekening gebracht worden voor de terugbetaling.

13.5.

De ontvangen Products zullen teruggestuurd of teruggegeven worden aan Refurbed, zonder onnodige vertraging maar in ieder geval uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de dag waarop de Klant Refurbed informeerde over contractherroeping. Deze termijn wordt nageleefd indien de Producten verzonden worden voordat deze periode van dertig (30) dagen verstrijkt. Refurbed draagt de kosten voor de retourzending.

13.6.

Op Producten die gekocht worden van Handelaren is bepaling 14.2 van toepassing.

14. Verplichtingen van Handelaren tegenover Klanten

14.1.

Handelaren zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hun op het platform aangeboden inhoud, alsmede voor de kwaliteit van de aangeboden Producten. In het bijzonder zullen de genoemde kwaliteitsstandaarden van de Producten overeenkomstig het afzonderlijk overeengekomen Kwaliteitshandvest nageleefd worden.

14.2.

Niettegenstaande eventuele wettelijke bepalingen die gunstiger uitpakken voor de Klant, zal de Handelaar de Klant een herroepingsrecht van 30 dagen toekennen voor Producten die via het Platform gekocht worden. Alle wettelijke verplichtingen om informatie, opheldering of soortgelijk te verschaffen (in het bijzonder overeenkomstig de Oostenrijkse wet betreffende transacties op afstand en buiten bedrijfsruimten (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz, FAGG)) en alle daaraan verbonden gevolgen betreffen uitsluitend de Handelaar en niet Refurbed.

14.3.

Niettegenstaande eventuele wettelijke bepalingen die gunstiger uitpakken voor de Klant, zal de Handelaar de Klant een garantie van 12 maanden toekennen voor Producten die via het Platform aangeschaft worden. De Handelaar zal alle gebreken waarvoor de Klant niet verantwoordelijk is en die zich binnen de garantieperiode voordoen verhelpen, door het Product te repareren of vervangen.

14.4.

De Handelaar zal professionele klantenservice om vragen van Klanten te beantwoorden, in de respectievelijke nationale taal.

14.5.

De Handelaar is verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen die voortvloeien uit richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/WEEE) en van andere toepasbare wetgeving; Refurbed wijst in dit opzicht alle aansprakelijkheid af.

15. Aansprakelijkheid van Refurbed

15.1.

Als Refurbed wettelijk aansprakelijk gesteld wordt voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Refurbed, in het bijzonder betreffende geringe nalatigheid, atypische schades, inkomstenderving, schades en gevolgschades veroorzaakt door een gebrek, evenals schade geleden door derden, wordt uitdrukkelijk afgewezen, behalve indien opgelegd door dwingende wettelijke bepalingen (bv. wetgeving inzake consumentenbescherming).

15.2.

Refurbed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de compatibiliteit van de internetdienst met bepaalde hardware en/of software noch voor de voortdurende beschikbaarheid, voor computervirussen, voor misbruik of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik door de Gebruiker ten gevolge van ongeschikte software en/of hardware, noch voor storingen die veroorzaakt worden door de internetverbinding of het gebruik van gegevens of andere onlinediensten. Daarnaast is de Gebruiker ook verantwoordelijk voor het gebruik van links.

15.3.

De Handelaar is verantwoordelijk voor de correcte betaling van alle toepasbare belastingen. Refurbed wijst verbonden aansprakelijkheid af.

15.4.

De aansprakelijkheid van Refurbed voor schade veroorzaakt door force majeure (zoals stakingen, oorlogen, aardbevingen, epidemieën) wordt uitgesloten.

15.5.

Als de Gebruiker een ondernemer is zal de garantieperiode van Refurbed één (1) jaar bedragen.

16. Overdracht van vorderingen, retentierecht, schuldvergelijking

16.1.

De overdracht van vorderingen tegenover Refurbed aan derden is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbed. Dit is in het bijzonder van toepassing op de overdracht van een Gebruikersaccount aan een derde.

16.2.

Gebruikers kunnen enkel een retentierecht uitoefenen voor vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele verhouding. Handelaren kunnen enkel een retentierecht uitoefenen ter verrekening van wettelijk erkende tegenvorderingen.

17. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

17.1.

De wetgeving van de Republiek Oostenrijk zal van toepassing zijn, zonder tegenstrijdigheden met de bepalingen van de VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Het principe van de ‘meest gunstige bepaling’ is van toepassing op Klanten. Dit betekent dat enige rechten onder wetten van het land waar de betrokkene gewoonlijk resideert niet geschonden zullen worden.

17.2.

De plaats van uitvoering en jurisdictie is het land van de hoofdzetel van Refurbed, behalve indien anders voorgeschreven door dwingende bepalingen en wetten ter bescherming van consumenten.

18. Slotbepalingen

18.1. **

18.1.

In het geval van de mogelijke nietigheid van afzonderlijke bepalingen blijven de overige bepalingen in de serviceovereenkomst onverminderd van kracht. Mocht een bepaling nietig blijken, zal deze vervangen worden door een andere bepaling die het sterkst overeenkomt met de oorspronkelijke economische en juridische aard van de bepaling. Dit geldt ook voor bepalingen die onvolledig blijken.

18.2.

Informatie, gegevens, documenten, handelsgeheimen, ideeën, expertise, codes, enz. (kortweg ‘informatie’) die Gebruikers verkrijgen ten gevolg van hun contractuele verhouding met Refurbed, worden, ongeacht de manier waarop (elektronisch, schriftelijk, enz.), gedeeld op een strikte vertrouwelijkheidsbasis. Dit geldt niet voor informatie in het publieke domein of voor informatie die door Refurbed uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk bestempeld wordt. De Gebruiker heeft geen recht om vertrouwelijke informatie te gebruiken buiten de omvang van de contractuele verhouding, noch om dit te delen met derden. De vertrouwelijkheid blijft ook na beëindiging van het contract voortbestaan.

19. Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

(Als je het contract herroepen wilt vul je dit formulier in en stuur je het terug via de post of e-mail)

Aan:

Refurbed Marketplace GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
A-1020 Wenen
service@refurbed.com

Ik deel u hierbij mede dat ik het door mij in _______________________ overeengekomen contract voor het gebruik van het Platform op www.refurbed.at herroep.

Hierbij herroep ik de aankoop die onderhevig is aan het contract dat door mij afgesloten werd op __________________ voor de aankoop van de volgende goederen _______________________________, die ik op ________________ ontvangen heb.

Naam consument:_________________________________

Adres consument:______________________________

Datum: _________________________

Handtekening: ________________________________

II. Gegevens van de Klant

1. Identiteit van de platformexploitant

Refurbed Marketplace GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
1020 Wenen
Oostenrijk
Tel.: +43 1 800 700 12 10
E-mail: service@refurbed.com

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke procedures voor consumenten (ODR-platform), beschikbaar op http://ec.europa.eu/.

2. Informatie over het effectief afsluiten van het contract

De technische stappen die nodig zijn om het contract af te sluiten, het daadwerkelijk afsluiten van het contract en de mogelijkheden om het contract bij te werken of te corrigeren zijn vastgelegd in sectie 4 van de servicevoorwaarden (deel 1).

3. Taal van het contract, archief van contractteksten

3.1

De contracttaal is Duits.

3.2

Refurbed slaat niet de gehele contracttekst op. Voorafgaand aan de registratie kun je het volledige contract opslaan of afdrukken met behulp van de ‘afdrukken’ of ‘opslaan’ functie van je browser of e-mailapplicatie. Na indiening van het registratieverzoek aan Refurbed zullen we de bestelgegevens, wettelijk verplichte informatie over contracten op afstand en de servicevoorwaarden per e-mail verzenden aan de Gebruiker.

4. Essentiële eigenschappen van het product of de dienst

De essentiële eigenschappen van het product worden aangegeven op de productpagina.

5. Prijs en betaling

5.1

Alle productprijzen alsmede enige verzendkosten zijn totaalprijzen, d.w.z. inclusief alle kosten en belastingen.

5.2

Behalve indien anders vermeld in de voorwaarden van de betalingsmethode, wordt betaling onmiddellijk verwacht na afsluiten van een contract.

6. Wettelijke garantierechten

Aansprakelijkheden betreffende de diensten van Refurbed worden geregeld in de sectie ‘Garantie en aansprakelijkheid’ van de servicevoorwaarden (deel 1).

7. Contractduur en -opzegging

De contractduur en mogelijkheden tot opzegging worden geregeld in de servicevoorwaarden (deel 1).

Cookie-voorkeuren

Onze producten en cookies hebben iets gemeen: beide worden hergebruikt. Dit laatste vooral om je relevantere content te kunnen tonen. Om dit goed te laten werken, willen we graag jouw surfgedrag analyseren - met first en third party cookies. Uiteraard alleen met jouw toestemming. Je kunt de cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Informatie over gegevensbescherming vind je hier.

Cookie-voorkeuren

Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Altijd als eerste op de hoogte van onze aanbiedingen.

Informatie over het gebruik van persoonsgegevens vind je in ons privacybeleid.